Zásady spracúvania osobných údajov dodávateľov

 

Čl. 1
Identifikačné údaje prevádzkovateľa

 

 1. Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť KBL Trade s. r. o., so sídlom Ružová 70/19, 909 01 Skalica, Slovenská republika, IČO: 53 951 581, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sro, vložka č. 49637/T (ďalej len ako ,,prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje budú spracúvané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.       

 

 

Čl. 2

Práva dotknutej osoby

 

V postavení dotknutej osoby máte nasledovné práva:

 

 1. Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.

 

 1. Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 

 1. Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.

 

 1. Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

 

 1. Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.

 

 1. Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu.

 

 1. Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.

 

 1. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

 

Čl. 3

Automatizované a individuálne rozhodovanie

 

 1. Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

 

 

 

Čl. 4

Povinnosť poskytnúť osobné údaje

 

 1. V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

 

 

Čl. 5

Kontaktné miesto

 

 1. V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla spoločnosti: Ružová 70/19, 909 01 Skalica, Slovenská republika, alebo na e-mail: kbl@kbltrade.sk .   

 

 

Čl. 6

Účel spracúvania osobných údajov

 

 1. Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom plnenia a správy zmluvných vzťahov, uplatnenia právnych nárokov vyplývajúcich zo zmlúv, internej evidencie, ako aj za účelom plnenia daňových povinností.

 

 

Čl. 7

Právny základ spracúvania osobných údajov

 

 1. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy, ako dotknutá osoba a na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe našich oprávnených záujmov. Hlavnými oprávnenými záujmami sú interná evidencia a uplatňovanie právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov. Pred začiatkom spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch sme vykonali tzv. porovnávacie testy, v ktorých sme posúdili legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu, ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu Vašich práv a slobôd. Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov bude aj čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe plnenia našich zákonných povinností v oblasti daní.

 

 

Čl. 8

Rozsah osobných údajov

 

 1. V prípade, ak budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom plnenia a správy zmluvných vzťahov, ako aj za účelom uplatňovania právnych nárokov budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail, titul resp. osobné údaje uvedené v zmluvách v súlade so zásadou minimalizácie. V prípade, ak budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom plnenia našich zákonných povinností v oblasti daní, budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, titul, číslo bankového účtu, e-mail, podpis. V prípade, ak budeme pracúvať Vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je uplatňovanie právnych nárokov, budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail, titul resp. osobné údaje uvedené v zmluvách v súlade so zásadou minimalizácie. V prípade, ak budeme spracúvať Vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je interná evidencia, budeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, e-mail, tel. číslo.

 

 

Čl. 9

Doba uchovávania

 

 1. V prípade plnenia daňových povinností, plnenia a správy zmluvných vzťahov a v prípade uplatňovania právnych nárokov. budú Vaše osobné údaje spracúvané po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. V prípade vykonávania internej evidencie, budeme spracúvať Vaše osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu.

 

 

Čl. 10

Príjemcovia

 

 1. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti.

 

 

 

Čl. 11

Prenos osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

 

 

 

 

 

 

V Skalici , dňa 27.02.2022    

 

 

 

 

Ing. Michal Bárta

 

Konateľ