Zásady spracúvania osobných údajov zákazníkov

 

Kto spracúva Vaše osobné údaje ?


Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť KBL Trade s. r. o., so sídlom Ružová 70/19, 909 01 Skalica, Slovenská republika, IČO: 53 951 581, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sro, vložka č. 49637/T (ďalej len ako ,,prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje budú spracúvané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.    

 

Akými právami disponujete v postavení dotknutej osoby ?

 

 • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
 • Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.
 • Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.
 • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu
 • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov  zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla spoločnosti: Ružová 70/19, 909 01 Skalica, Slovenská republika alebo na e-mail: kbl@kbltrade.sk .   Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.  

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kontaktný formulár

Virtuálna asistentka

Objednávky e-shop

Účtovné a daňové povinnosti

Reklamácie

Uplatňovanie právnych nárokov

Evidencia klientov

Uplatňovanie práv dotknutých osôb – ochrana osobných údajov

Registrácia e-shop

Zasielanie noviniek, bez predchádzajúceho vzťahu

Zasielanie noviniek klientom

Sociálne siete – komunikácia

  

 

Kontaktný formulár

 


Účel spracúvania 


zabezpečovanie komunikácie prostredníctvom kontaktného formulára na webe, vybavovanie žiadostí.


Právny základ


oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej komunikácie prostredníctvom webu.


Kategória dotknutých osôb


záujemcovia o informácie, potenciálni klienti


Kategória osobných údajov


meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, údaje uvedené predmete správy


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona


Lehota na výmaz osobných údajov


10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bol dopyt doručený

 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 


neuskutočňuje sa

 

 

 

Virtuálna asistentka

 


Účel spracúvania 


zabezpečovanie komunikácie prostredníctvom virtuálneho asistenta.


Právny základ


oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej komunikácie prostredníctvom webu.


Kategória dotknutých osôb


záujemcovia o informácie, potenciálni klienti


Kategória osobných údajov


informácie uvedené v rámci komunikácie


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona


Lehota na výmaz osobných údajov


na dopyt je odpovedané do 24 hodín od jeho doručenia. K výmazu osobných údajov dôjde do 1 mesiaca po ukončení mesiaca, v ktorom bola komunikácia ukončená

 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 


neuskutočňuje sa

 

 

 

 

Objednávky e-shop

 


Účel spracúvania 


uzatváranie a správa objednávok (zmlúv) cez e-shop


Právny základ


zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR


Kategória dotknutých osôb


klienti, osoby oprávnené konať v mene klientov


Kategória osobných údajov


meno, priezvisko, adresné údaje (krajina, ulica, PSČ, mesto), tel. číslo, e-mail, informácie uvedené v poznámke, (osobitné fakturačné údaje, ak je klientom právnická osoba alebo SZČO)


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, externý dodávateľ zabezpečujúci prepravu tovaru, externý partner poskytujúci platobnú bránu (Google Pay), externý dodávateľ zabezpečujúci prepravu tovaru


Lehota na výmaz osobných údajov


10 rokov od vykonania objednávky

 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 


neuskutočňuje sa 

 

Účtovné a daňové povinnosti

 


Účel spracúvania 


plnenie zákonných povinností v oblasti daní a účtovníctva


Právny základ


zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov


Kategória dotknutých osôb


klienti, osoby oprávnené konať v mene klientov


Kategória osobných údajov


meno, priezvisko, číslo bankového účtu (prípadne e-mail), údaje súvisiace s platbou


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona


Lehota na výmaz osobných údajov


10 rokov od splnenia zákonnej povinnosti

 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 


neuskutočňuje sa

 

Reklamácie

 


Účel spracúvania 


vybavovanie reklamácií tovarov


Právny základ


zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Kategória dotknutých osôb


klienti, osoby oprávnené konať v mene klientov


Kategória osobných údajov


meno, priezvisko, identifikačné údaje spoločnosti, ak je klient právnická osoba a osobné údaje súvisiace s predmetom reklamácie v súlade so zásadou minimalizácie


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona,


Lehota na výmaz osobných údajov


1 rok od vybavenia agendy súvisiacej s reklamáciou

 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 


neuskutočňuje sa

 

Uplatňovanie právnych nárokov

 


Účel spracúvania 


uplatňovanie právnych nárokov vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov


Právny základ


oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je uplatňovanie právnych nárokov.


Kategória dotknutých osôb


klienti, bývalý klienti, osoby oprávnené konať v mene klientov


Kategória osobných údajov


kontaktné osobné údaje ako meno, priezvisko, adresa, údaje z objednávok, ďalšie osobné údaje nevyhnutné na splnenie zákonných požiadaviek pri uplatňovaní práv


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona


Lehota na výmaz osobných údajov


pri práve na náhradu škody plynie premlčacia doba odo dňa, keď sa poškodený dozvedel alebo mohol dozvedieť o škode a o tom, kto je povinný na jej náhradu (štvorročná subjektívna lehota), končí sa však najneskôr uplynutím 10 rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 


neuskutočňuje sa

 

Evidencia klientov

 


Účel spracúvania 


evidencia klientov


Právny základ


oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia klientov, efektívne plnenie záväzkov.


Kategória dotknutých osôb


klienti


Kategória osobných údajov


kontaktné osobné údaje uvedené v objednávkach ako meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona


Lehota na výmaz osobných údajov


po ukončení zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom (vykonaní objednávky)

 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám


neuskutočňuje sa

Uplatňovanie práv dotknutých osôb – ochrana osobných údajov

 


Účel spracúvania 


evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa Kapitoly III a oznámení podľa čl. 33 a 34 Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov


Právny základ


oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia uplatnených práv a oznámení porušenia ochrany osobných údajov


Kategória dotknutých osôb


klienti


Kategória osobných údajov


údaje vzťahujúce sa pre uplatnenie práva, údaje, ktoré uvedie oznamovateľ pri oznámení porušenia ochrany


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona


Lehota na výmaz osobných údajov


do 6 mesiacov od uplynutia 5 rokov od uplatnenia práva resp. vzniku porušenia ochrany údajov

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 


neuskutočňuje sa

 

Registrácia e-shop

 


Účel spracúvania 


evidencia registrovaných členov e-shopu, správa registrovaných účtov


Právny základ


súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. písm. a) Nariadenia GDPR


Kategória dotknutých osôb


registrovaní členovia


Kategória osobných údajov


e-mail, heslo 


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona


Lehota na výmaz osobných údajov


1 rok od inaktivity člena v e-shope

 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 


neuskutočňuje sa

Zasielanie noviniek, bez predchádzajúceho vzťahu

 


Účel spracúvania 


zasielanie informácií o produktoch a novinkách - propagácia spoločnosti


Právny základ


súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. písm. a) Nariadenia GDPR


Kategória dotknutých osôb


záujemcovia o informácie


Kategória osobných údajov


e-mailová adresa


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona


Lehota na výmaz osobných údajov


marketingové správy budú zasielané po dobu 2 rokov od udelenia súhlasu  so spracovaním osobných údajov, súhlas so spracovaním osobných údajov bude uchovávaný po dobu 4 rokov od jeho odvolania

 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 


neuskutočňuje sa

 

Zasielanie noviniek klientom

 


Účel spracúvania 


zasielanie informácií o produktoch a novinkách - propagácia spoločnosti


Právny základ


oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je informovanie klientov o aktuálnych ponukách


Kategória dotknutých osôb


klienti


Kategória osobných údajov


e-mailová adresa


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona,


Lehota na výmaz osobných údajov


po dobu registrácie v e-shope, resp. po dobu trvania zmluvného vzťahu

 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 


neuskutočňuje sa

 

Sociálne siete – komunikácia

 


Účel spracúvania 


zabezpečovanie komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí


Právny základ


oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej komunikácie


Kategória dotknutých osôb


záujemcovia o informácie


Kategória osobných údajov

 
údaje poskytnuté pri vykonávaní komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, prevádzkovateľ sociálnych sietí


Lehota na výmaz osobných údajov


po dobu aktívneho využívania konta na sociálnych sieťach,

 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 


neuskutočňuje sa

 

IV. Používanie súborov cookies

 

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná. 

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom. 

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

 

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

 Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých. 

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch: